dentib_logo_1-3_color

Pravila nagradnog konkursa

 

 1. Organizator i realizator konkursa

Ova pravila sadrže učešće u konkursu pod nazivom “Giveaway” (u daljem tekstu “Konkurs”) koji se organizuje na zvaničnom Instagram profilu Organizara konkursa: https://www.instagram.com/dentalclinic_dentib/ (u daljem tekstu “Instagram profil”). 

Ućešće u konkursku odnosno prijavljivanje znači automatsko prihvatanje ovih zvaničnih pravila (u daljem tekstu “Pravila konkursa”). Lica koja učestvuju u Konkursu su daljem tekstu “Učesnik/Učesnici”. Zvanični organizator konkursa je Stomatološka ordinacija Dentib, Arilje, ul. Svetog Ahilija 40 (u daljem tekstu “Organizator”) 

1.1. Uslovi učešća u konkursu 

U konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 18 godina koja su državljani Srbije sa prebivalištem u Republici Srbiji. 

U konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika I najbližih krvnih srodnika (roditelj I deca) koji obino žive zajedno. 

Podavima Učesnika Organizator upravlja shodno pravilima o zaštiti podataka koja su opisana u poglavlju “Upravljanje I zaštita ličnih podataka – Informacija o zaštiti podataka.” 

Stomatološka ordinacija Dentib organizuje ovaj konkurs (giveaway) u kom će pokloniti jedan tretman ordincijskog izbeljivanja zuba. 

 1. Pravila učestvovanja

2.1. Na Instagram profilu organizatora Stomatološke ordinacija Dentib https://www.instagram.com/dentalclinic_dentib/ ispod objave koja se odnosi na konkurs, potrebno je, 

 • tagovati dva prijatelja u komentaru ispod objave
 • lajkovati objavu
 • obavezno zapratiti profil@dentalclinic_dentib
 • napisati odgovor na pitanje “Zašto želiš da izbeliš zube?”

2.2. Mehanizam I pravila Konkursa 

Učesnik ima direktan pristum Konkursu putem Instagram profila 

Učesnik se prijavljuje na konkurs putem ličnog Instagram profila, tako što odgovori na zahtev Konkura (opisan u podtački 2.1.) 

Validnim će se smatrati one prijave koje su u skladu sa zadatakom konkursa. Tekst/tagovi koji su posatavljeni u kometnare biće pregledani od strane Organizatora pre nego što uđu u uži izbor za osvajanje nagrade. 

Sve prijave od strane Učesnika putem ličnog Instagram provila, biće uzete u razmatranje ukoliko zadovoljavaju uslove iz tačaka 1.1. I 2.1. ovog Pravilnika, čime ulaze I u izbor za osvajanja nagrade. Oragnizator nije odgovoran za sadržaj koji Učesnici podnose u okviru prijave putem Instagram profila. Organizator zadržava pravo, ali ne I obavezu da na sve prispele prijave putem Instagram profila reaguje I da ukloni sadržaj koji je zakonski zabranjem, nepristojan ili uvredljiv. Organizator ima diskreciono pravo, ali na I ovavezu da isključi svakog Učesnika ukoliko posumnja u bilo kkabu ineispravu radnju koja se tiče tagovanih osobva u komentaru posta. Pobednik će biti izabran na osnovu kriterijuma slučajno odabranog učesnika putem aplikacije https://commentpicker.com/instagram.php I ukoliko je prethodno ispunio zahteve Konkursa. 

2.2. Dobitnik 

Po isteku konkursa dobitnik nagrade biće informisan putem direktne pruke obaveštenja na Instagramu I objavljeni na Instagram profilu Organizatora. Nakon što se dobiju njegovi lični podaci, biće direktno kontkaktiran od strane Organizatora. 

2.3. Trajanje Konkursa 

Konkurs traje od  18.7-22.7. 

 • Konkurs počinje 18.7. u 13.00 časova I završava se 22.7.2022. godine u 12.00 časova

2.4. Nagrada 

Jedan kompletan tretman ordinacijskog izbeljivanja zuba 

 1. Preuzimanje nagrade

3.1. Sa dobitnikom Organizator stupa u kontakt preko Instagram profila oganizatora ili putem Instagram direktne poruke dobitnika (vidi podtačku 2.2.) 

3.2. Zbog nedostataka/grešaka u podacima koje Učesnik dostavi, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. 

3.3. Učesnik koji je osvojio nagradu, dućžaj ne da sarađuje sa Organizatorom kako bi nagrada bila predata tj. Kako bi mogao da je preuzme u prostorijama Stomatolške ordinacije Dentib, najkasnije do 26.8.2022. Godine. Ukoliko dobitnik ne reguje u skladu sa svojim obavezama u pogledu ove saradnje I ukoliko na taj način bude onemogućio blagovremeno preuzimanje nagrade, Organizator se neće smatrati odgovornim. 

3.4. Učesnik preuzimanjem nagrade daje neopozivu saglasnost Organizatoru da objavi njegovo ime I username I da proceduru primopredaje nagrade u celosti dokumentuje fotovideo sadržajem koji će kasnije objavljivati na Instagram profilu Organizatora https://www.instagram.com/dentalclinic_dentib/ 

 1. Odgovornost I isključenje od odgovornosti

Lična odgovornost Učesnika da se uveri da neovlašćena lica ne učestvuju u Konkursu koristeći njegov Instagram profil odnosno direktne poruke I u pogledu toga Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu pravnu odgovornost u vezi sa potencijalnim sporovima koji bi mogli da proisteknu iz korisničkog prava. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao Učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji dostavljanja nagrade zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao Učesnik odnosno za štete koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog kašnjenja prouzrkovanih smetnjama u funkcionisanju lučnog Instagram profila, odnosno ako platorma nije dostupna. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem ulslova Učesnik je upoznat da sadržaj, mogunost, brzina prenosa poruka, podataka I odgovora zavise od tehničkih mogunosti provajdera, a time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže I drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, koji što su (na I isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao I održavanje bezbedne konekcije na mreži. 

 1. Šta se događa ukoliko ne funkcioniše deo Konkursa?

5.1. Zbog ostalih tehničkih problema Organizator ne snosi odgovornost I isključuje mogućnost traženja bilo kakve odštete u toku učešća u nagradnom konkursu. U slučaju tehničkih problema možete poslati poruku na adresu office@dentib.rs Organizator ne snosi odgovornost zbog tehničkih grešaka ili grešaka u unosu podataka u toku funkcionisanja konkursa I drugih razloga, koji ne zavise od Organizatora. 

 1. Ostale informacije

6.1. Učesnici prihvataju potpunu odgovornost za svu štetu koju prouzrokuju Organizatoru u toku Konkursa bilo kakvim kršenjem odredbi Pravila Konkursa. U slučaju kršenja odredbi Pravila Konkursa, Organizator bilo kom Učesniku može da uskrati pravo pristupa I učešća u Konkursu. 

6.2. Ova pravila Konkursa dostupna su na vebsajt stranici Organizatora na eksternom linku: dentib.rs 

6.3. Konkurs se ne odvija u organizaciji ili realizaciji društvene mreže Instagram, u njemu Instagram ne učestvuje ni kao sponzor, niti kao administrator. Učesnici u upoznati sa tima da svoje podatke predaju Organizatoru, a ne Instagramu. Informacije saopštene od strane Učesnika, Organizator koristi radi stupanja u kontakt u vezi sa nagradom, isključivo u skladu sa pravilima ovog Konkursa. 

6.4. Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu tražiti na email adresi office@dentib.rs 

6.5. Iz Konkursa su isključeni radnici Organizatora, kao I saradnici Organizatora koji učestvuju u ogranizaciji I realizaciji Konkursa. 

6.6. Eventualne sporove nasatale sa Učesnicima, Organizator prvenstveno želi da reši mirnim putem. U primeni navedenih pravila Konkursa meredovano je pravo Republike Srbije.  

 1. Upravljanje I zaštita ličnih podataka – informacija o zaštiti podataka

7.1. U svrhu kontaktiranja dobitnika, Organizator će prikupljati sledeće podatke: ime I prezime, email adresu I kontakt telefon. 

7.2. Dobitnik privaljivanjem na konkurs daje sagalasnot da Organizator lične podatke koji su navedeni u tački 2.1. I tački 7.1. ovih Pravila koristi radi ispunjenja svojih obaveza iz Konkursa. 

7.3. Lični podaci dobitnika se strogo čuvaju I dostupni su samo zaposlenima kojima su nužni za sprovođenj ovog nagradnog Konkursa pa se Organizator ovim obavezuje da prikupljene podatke neće koristiti u bilo koje druge svrhe, niti će iste učiniti dostupnim bilo kojem trećem licu na korišćenje. Svi zaposleni kod Organizatora su svesni značaja čuvanja tajnosti podataka I odgovorni za poštovanje ove Politike zaštite privatnosti. Dobitnici svoju saglasnost mogu opozvati u svakom trenutku, nakon čega će Organizator prestati sa svakom daljom obradom navedenih podataka. Povlačenjem saglasnosti dobitnik gubi pravo na nagradu. Dobitnik ima pravo da zahteva da ga Organizator istinito I potpuno obavesti o svim prikupljenim podacima koji se na njega odnose, da traži da mu se oni strave na uvid I da zahteva njihovu kopiju. U slučaju da se navedeni podaci ne koriste u svrhu zbog koje su prikupljeni, dobitnik ima pravo na zaštitu svojih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.